POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”

„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” przykłada szczególną wagę do ochrony prawa prywatności wszystkich pacjentów, współpracowników i innych osób (zwanych dalej użytkownikami) odwiedzających internetowe strony „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”.

W trosce o zachowanie poufności i zapewnienie bezpieczeństwa danych, „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” zebrało w postaci Polityki Ochrony Prywatności, zasady przetwarzania (w tym m.in. gromadzenia, modyfikacji, usuwania, udostępniania) danych i wykorzystywania plików cookies. W niniejszych zasadach omówiono także inne ważne tematy dotyczące prywatności użytkownika, w tym strategię ochrony danych osobowych, opcje wyboru i sposobu zbierania danych i ich wykorzystania.

 

Zasady zbierania danych, w tym danych osobowych.

Informujemy że Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.medterapeutica.pl jest „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bocznej 2/15-19, nr NIP: 9141554751

Z serwisów „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” można korzystać bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w niektórych, użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych pozwalających na ich identyfikację. Na ogół dostarczenie takich informacji wymagane jest podczas rejestracji na udzielenie świadczenia zdrowotnego, założenie Konta w systemie MedTerapeutica Małgorzata Godlewska lub w przypadku, gdy użytkownik decyduje się podać dane osobowe umożliwiające „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” nawiązanie z nim kontaktu. „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do świadczenia usług.

Zbierając dane „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, w tym szczególnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

W oparciu o kryterium sposobu pozyskiwania informacji o użytkownikach przez „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”, można wyróżnić następujące kategorie danych, w tym:
1. dane zbierane podczas e-rejestracji na świadczenia zdrowotne/założenia Konta,
2. dane zbierane automatycznie,
3. dane zbierane, gdy użytkownik kontaktuje się z „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”,
4. dane zbierane podczas zapisania się do Newlettera.

Dane zbierane podczas e-rejestracji na świadczenia zdrowotne/założenia Konta

Podczas e-rejestracji na świadczenia zdrowotne wymagane jest podanie takich danych osobowych jak nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, numeru telefonu i adres e-mail. Dane osobowe w powyższym zakresie są dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z portalu e-rejestracji.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty użytkownika w serwisach „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty każdego użytkownika, a w szczególności:

1. adresy IP urządzeń, które łączą się z witrynami „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”
2. adres IP dostawcy usług internetowych użytkownika,
3. typ, wersja i zainstalowane wtyczki przeglądarki internetowej,
4. kraj, z którego łączy się użytkownik,
5. nazwa systemu operacyjnego,
6. rozdzielczość i typ ekranu monitora,
7. czas wizyty,
8. adresy stron, które użytkownik odwiedza (w ramach naszego serwisu),
9. adres strony, z której dany użytkownik wszedł na witryny „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”.

Dane zbierane, gdy użytkownik kontaktuje się z MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”
Jeżeli użytkownik kontaktuje się z „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. to przekazuje „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” będą wykorzystane wyłącznie w celach doraźnych tj. odpowiedzi na skierowane zapytanie lub przesłanie użytkownikowi informacji, zgodnych z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

Newsletter
Korzystając z opcji Newsletter, przekazaniu nam podlega adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.
Adres e-mail będzie przetwarzany tak długo, jak będzie działała usługa Newsletter. W każdym czasie przysługuje Państwu możliwość zrezygnowania z usługi, w tym celu należy w otrzymanej wiadomości wybrać opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub skontaktować się z Administratorem poprzez dostępne w ramach „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” kanały komunikacyjne.

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych użytkownika

Podstawą przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” jest zgoda wyrażona przez użytkowników oraz przepisy prawa upoważniające do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” oraz do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności:

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
3. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Użytkownik korzystając z serwisów „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” lub przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie) w sposób wskazany w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jeżeli natomiast użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w sposób określony w Polityce, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryn internetowych „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”.

„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” zapewnia użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych na żądanie, ale także w innych przypadkach, tj. w szczególności na podstawie przepisów obowiązującego prawa. „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” może jednak odmówić usunięcia danych, w szczególności gdy przepisy prawa tak stanowią lub użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska, a zachowanie danych jest niezbędne w celu wyjaśnienia danej sprawy.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanej zgody użytkownika/pacjenta, jest art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f .
Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:

1. rejestracja pacjentów/użytkowników;
2. świadczenie usług medycznych;
3. rozliczanie świadczonych usług;
4. udostępnianie danych medycznych;
5. archiwizacja.

Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał dane osobowe:

1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
2. w związku z realizacją obowiązku nałożonego przepisem prawa przez okres w nim określony – m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Zabezpieczenie przetwarzanych danych
Wszystkie dane powierzone przez użytkownika za pośrednictwem serwisów „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania obowiązujących norm prawnych, wymaganiami bezpieczeństwa i zachowania poufności, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).
„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” zapewnia, że dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wobec powyższego:
1. implementuje środki bezpieczeństwa organizacyjne, techniczne, których zadaniem jest zapewnienie ochrony przetwarzanych danych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej,
3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie i polecenie do przetwarzania nadane przez Administratora,
4. zapewnia kontrole nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
5. prowadzi ewidencje osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedzialność użytkownika
„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” korzysta ze środków organizacyjnych i technicznych zabezpieczających dane osobowe użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych. Mimo powyższego, nie może w pełni zagwarantować całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich. „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa danych, które pozostają poza kontrolą „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”. Rekomendowane staje się przestrzeganie przez użytkowników serwisów „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”, udostępniających swoje dane osobowe, zasad bezpieczeństwa sieci komputerowych zgodnych z RODO.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” nie przekazuje (nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi) i nie udostępnia danych użytkownika stronom trzecim. Jednakże w określonych i ograniczonych okolicznościach może dojść do przekazania danych osobowych:
1. gdy użytkownik wyrazi na to zgodę,
2. gdy wymagane jest udostępnienie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości,
3. gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia usług: podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe w celu zapisania i przechowywania danych na serwerze na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dotyczy danych adresowych i kontaktowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej), podmiotom świadczącym usługi płatności online, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
4. gdy ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom, nielegalnym lub szkodliwym działaniom lub ochronę bezpieczeństwa osobistego współpracowników,
5. w przypadku kontroli organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. kontroli organu nadzorczego).
W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” podejmuje odpowiednie kroki celem zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” jako Administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) może umownie powierzać przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez swoje strony www innym podmiotom, na podstawie art. 28 RODO.

Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez do innego Administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie „ciasteczek” (tzw. „cookies”)
W celu usprawnienia funkcjonowania serwisów internetowych „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”, stosowane są pliki cookies (ciasteczka) lub podobne.
Ciasteczka to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer/witrynę WWW do przeglądarki internetowej komputera lub innego urządzenia użytkownika, przechowywane na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego.

Ciasteczka służą przede wszystkim identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas jego korzystania z serwisu w sposób potrzebny do realizacji niektórych funkcji w serwisie, a także umożliwiają administratorom lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika, pozwalają doskonalić nawigację i zawartość serwisu. Przechowywane w cookies dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne  zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym uprzednio poinformowany. Warunkiem działania cookies jest wyrażenie zgody użytkownika poprzez akceptację odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej i nie usuwanie ich z dysku. W większości przypadków nie wymaga to żadnej konfiguracji przeglądarki internetowej ze strony użytkownika, gdyż w domyślnej konfiguracji pliki cookies są standardowo akceptowane. Użytkownik może jednak sam określić sposób traktowania otrzymywanych plików cookies. Użytkownik może je całkowicie zablokować lub ustawić opcję pozwalającą każdorazowo decydować czy akceptować pliki cookies pochodzące z danej witryny. Funkcje te dostępne są w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej.
Serwisy „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” nie wykorzystują plików cookies w celu pozyskiwania poufnych danych i danych osobowych użytkownika serwisu internetowego czy haseł dostępu oraz danych, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika.
Podczas odwiedzania serwisów „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies (nazwa aktualnie używanej wersji językowej serwisu, informacja pomagająca w identyfikacji sesji) w celu:
1. lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników,
2. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby,
3. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.

Łącza internetowe do innych witryn. Wyłączenie odpowiedzialności
Serwisy „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” mogą zawierać odnośniki (linki) do innych witryn internetowych jednostek zewnętrznych, nieprowadzonych przez „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” a opublikowanych dla wiadomości i wygody użytkowników. Należy pamiętać, że „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” nie sprawuje kontroli nad tymi witrynami, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania poufności czy za treści takich witryn ani też za informacje przez nie gromadzone. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” zachęca przed skorzystaniem z zasobów oferowanych na takich stronach do zapoznawania się z Politykami Ochrony Prywatności każdej odwiedzanej witryny, ponieważ mogą one różnić się od zasad stosowanych przez „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” .

Niezapowiedziane wiadomości
„MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Ochrony Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” rozumie informacje o ograniczonej objętości i tematyce ściśle związanej z prowadzoną działalnością (np. e-maile związane ze zmianą terminu świadczenia).

Zmiana danych osobowych i obowiązek prawa do informacji i prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych
Każda osoba, której dane są przetwarzane w serwisach „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”, ma prawo dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przetwarzanie to nie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, prawo ich poprawiania i kontroli oraz uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania (art. 13-15 RODO). Klauzule obowiązków informacyjnych zostały określone w serwisie „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska”.

Pytania, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności
Wszelkie komentarze, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” oraz kwestii bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych są bardzo ważne i cenne dla „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” we Wrocławiu.
Wobec powyższego w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczący powyższych zagadnień wszyscy użytkownicy goszczący na witrynach „MedTerapeutica Małgorzata Godlewska” mogą kontaktować się z  Administratorem pod adresem kontakt@medterapeutica.pl lub przy użyciu adresu pocztowego.