Dzieci z tzw. specyficznymi trudnościami w uczeniu się, to takie, które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków szkolnego uczenia się oraz środowiskowych nie mogą w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć. wymienione trudności występują od początku nauki są konsekwencja zaburzeń funkcji percepcyjno- motorycznych i ich integracji. Są to zaburzenia funkcji językowych, spostrzegania, motoryki, uwagi, pamięci.
Trudności w nauce

Zaburzenia te określamy odrębnymi nazwami  • Dysleksja – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania,
  • Dysgrafia – specyficzne trudności w osiąganiu dobrego poziomu graficznego pisma,
  • Dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania,
  • Dyskalkulia– specyficzne trudności w nauce matematyki.